Zimná údržba

Spoločnosť  vykonáva zimnú údržbu pre Mestskú časť  Ružinov. Zimnú…

Spoločnosť vykonáva zimnú údržbu pre Mestskú časť Ružinov. Zimnú údržbu komunikácií, chodníkov od 01.12. – do 28.02.

Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) určených cestných komunikácií, chodníkov a verejných plôch v zimnom období, t. j. odstraňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimná údržba komunikácií a chodníkov je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou a technickými predpismi rezortu: zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; a vyhláškou č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).


Doba ZS je spravidla od 1.12. do 28.2. nasledujúceho roka. V prípade zmeny klimatických podmienok je možné termín upraviť.

Zjazdnosť určených cestných komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.


Zamestnanci spoločnosti majú 24 hodinovú zimnú pohotovosť, počas ktorej sú v neustálej pohotovosti a po vyhlásení zásahu sú povinní sa dostaviť do spoločnosti do jednej hodiny a nastúpiť na výkon zásahu.

Činnosti počas zimného zásahu

  • odstraňovanie snehu – cesty strojovo-mechanizmami, chodníky a verejné pristranstvá strojovo, aj ručne
  • posyp ekologickými materiálmi komunikácií a chodníkov 

 

​​​​​​Spôsob zabezpečenia zjazdnosti komunikácií

Komunikácia je zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného jazdného pruhu o šírke min. 2,5 metre v jednom smere.
Komunikácie III. a IV. triedy a verejné priestranstvá v správe objednávateľa budú udržiavané v zimnom období podľa dôležitosti a podľa pokynov dispečera zimnej služby Miestneho úradu Bratislava, Ružinov.
 
Spoločnosť má k dispozícii na čistenie komunikácii 10 mechanizmov, 10 doprovodných vozidiel, 6 mechanizmov Kubota na odhŕňanie a 60 zamestnancov na ručné odpratávanie snehu alebo poladovice z chodníkov a schodísk.

V parkoch bude použitý ekologický posypový materiál Zeolit.

Dispečing RPVPS:

Mobil: 0915 555 991
E-mail: kalamita@rpvps.sk


Príprava na zimnú službu prebieha neustále od 15.10.2018. Zoznam ľudí a zaradenie do pracovných skupín je vypracované vzhľadom k zmenám počtu km chodníkov. Pripravujeme sa systematicky na zásah poučením a pravidelnými poradami s vedúcimi zmien, ako aj pracovníkmi vykonávajúcich zásah. Na mapách sme si vyznačili lokality s prednostným uprataním snehu. Pripravujeme plán zastupiteľnosti v prípade kalamity. Počas zimnej služby 2018/2019 začíname so systémom predsoľovania na základe predpovede počasia pri spáde snehových zrážok nad 5 cm.

Ružinovský podnik VPS sa bude riadiť vypracovaným interným pokynom ZS 2018/2019 a jej prílohami a Organizáciou a riadením ZS 2018/2019 vypracovaným Mú Ružinov.
 
Na fotografiách nájdete mapy samotných častí MČ Ružinov, cesty a chodníky, kde je vyznačené presne, čo je predmetom výkonu zimnej služby. MČ Ružinov vykonáva údržbu parkov, hlavných spojovacích chodníkov a chodníkov vedúcich k zdravotným centrám, materským a základným školám, domovom dôchodcov a obchodom.
Z dôvodov zmien a pridania údržby chodníkov v Prievoze a Trnávke, pripravujeme alternatívy pre zabezpečenie schodnosti chodníkov. 
Zvoleným druhom pomocnej techniky na údržbu chodníkov je Vari systém, ktorého využitie bude celoročné.

Zimná údržba - mapy

Trnávka - chodníky
Trávniky - chodníky
Štrkovec - chodníky
Starý Ružinov - chodníky
Ružová dolina - chodníky
Prievoz - chodníky
Pošeň - chodníky
Ostredky - chodníky
Nivy chodníky 2 časť
Nivy chodníky
Trávniky - cesty
Trnávka - cesty
Trnávka - cesty
Prievoz - cesty
Štrkovec - cesty
Starý Ružinov a Miletičova - cesty
Prievoz - cesty
Ružová dolina - cesty
Ostredky - cesty
Pošen - cesty
Prievoz - cesty
Nivy - cesty
Prievoz - cesty

návrat späť | Tlačiť

  • Ružinov.sk
  • Televízia Ružinov
  • Cultus Ružinov
  • Ružinovské echo
  • Odkaz pre starostu
  • Mestká polícia