Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo spoločnosti pozostáva z troch členov predstavenstva, ktorí zároveň pôsobia vo funkciách: generálny riaditeľ, prevádzkovo-technický riaditeľ a ekonomický riaditeľ.
 

Ing. Milan Sokol

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Má 52 rokov,  narodil sa v Bratislave (Trnávka), je absolvent  Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave a Vysokej vojenskej leteckej školy v Košiciach. Kariéru začal  ako letecký inžinier na rozličných technických a riadiacich funkciách v Ozbrojených silách SR, neskôr ako vedúci starší inšpektor v Ministerstve obrany SR v Bratislave, kde pôsobil ako špecialista oddelenia bezpečnosti letov a kontrolór Inšpekcie ministra obrany SR. Pôsobil tiež ako kontrolór a neskôr riaditeľ odboru kontroly výkonu štátnej správy na Úrade vlády SR a tiež ako  riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici. Riadiace a organizačné funkcie vykonával ako riaditeľ kancelárie Vedúceho služobného úradu Ministerstva financií  SR a Ministerstva obrany SR. Bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Vojenského opravárenského podniku Trenčín, a.s.. V súčasnosti je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s.
 

Ing. Ján Chudý

člen predstavenstva a technicko-prevádzkový riaditeľ
 
Je 49 ročný rodený Bratislavčan (Pošeň). Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu odbor – riadiace systémy. Jeho kariéra začala pozíciou projektového manažéra v rôznych IT spoločnostiach. Od roku 2000 pracoval ako Account manager pre Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. a neskôr ako riaditeľ úseku informatika v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Predtým ako nastúpil do Ružinovského podniku pôsobil ako vedúci oddelenia energetiky v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva a technicko-prevádzkový riaditeľ v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s.
  

ING. Martin PatoprstÝ

člen predstavenstva
 
Má 32 rokov a je rodeným Ružinovčanom. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu národného hospodárstva v odbore verejná správa a regionálny rozvoj, na ktorej naďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu. Od roku 2009 pôsobí v miestnej samospráve. Postupne pracoval pre mestskú časť Bratislava - Rača, mestskú časť Bratislava - Karlova Ves ako vedúci referátu dopravy a cestného hospodárstva. Bol riaditeľom mestského podniku Technických služieb Stupava, s.r.o. Od roku 2014 je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava - Ružinov.
 


návrat späť | Tlačiť

  • Ružinov.sk
  • Televízia Ružinov
  • Cultus Ružinov
  • Ružinovské echo
  • Odkaz pre starostu
  • Mestká polícia